YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI


YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2007 YILI ÜRÜNÜ DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI (BKK 2007/12516)   

16 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26615 Karar Sayısı : 2007/12516

Ekli “Yaş Çay Üreticilerine 2007 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13/7/2007 tarihli ve 2852 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2007 YILI ÜRÜNÜ DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR (BKK 2007/12516)

Primden faydalanacak üreticiler

MADDE 1 – (1) Yaş çay ürünü destekleme priminden 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu ve/veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı üreticiler faydalanır.

Prim fiyatı

MADDE 2 – (1) Yaş çay ürünü destekleme priminden faydalanmak üzere kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuran ruhsatlı çay üreticilerine, 2007 yılı ürünü için kilogram başına 9 Yeni Kuruş ödeme yapılır.

Destekleme koşulları

MADDE 3 – (1) Destekleme primi, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile üreticilere ödenir.

Prim ödemeleri

MADDE 4 – (1) Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunan ve 2007 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2007 yılı destekleme primi için de geçerlidir. Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri tarafından, bu üreticilere 2007 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2007 yılı destekleme primi tahakkuk ettirilir. Ancak, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu primden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı bir özel sektör yaş çay işleme tesisine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 15/11/2007 tarihine kadar, çiftçi belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını gösterir belgeler ile çay sattıktan kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvururlar.

(2) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Tescil edilen miktar karşılığında, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, destekleme priminden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitiminden sonra, 10 gün içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenler. Düzenlenen bu icmaller kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerinin bulunduktan yerde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince 10 gün süreyle askıya çıkarılır.

(3) Askıya çıkarma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(4) İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazın bulunmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılır.

(5) Özel sektör yaş çay işleme tesislerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayı müteakip üç gün içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tüm icmaller üretici bazında birleştirilir. Ödenecek olan destekleme primi tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Finansman

MADDE 5 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü aracılığı ile doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktarır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere yapılan ödemelerin % 0,25'i (binde ikibuçuk) oranında hizmet komisyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenir.

Sorumluluk

MADDE 6 – (1) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadırlar. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesisleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işleme tesisleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 7 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümler doğrultusunda kanuni işlemler yapılır. Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemenin yapılmasına esas olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Haksız yere ödemelerden yararlananlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Prim ödemesi yapılmayacak haller

MADDE 8 – (1) Mücbir sebepler, savaş, destekleme priminden faydalanacak cüzdan sahibinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, bu Kararın 4 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, destekleme priminden yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.